career

         เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อร่วมงานกับเรา เพื่อคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จร่วมกัน ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้แก่

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)      3  อัตรา

        คุณสมบัติ
        - เพศชาย /หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
        - วุฒิปริญญาตรี  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย               
        - ค่าตอบแทน  15,000 – 20,000 / เดือน                                                                   
        - วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดี                                                                                  
        - มีมนุษยสัมพันธ์ดี                                                                                                         
        - ผ่านการอบรมด้าน จป.วิชาชีพ หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     รายละเอียดของงาน

        - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  และงานด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อ               
        - ปรับปรุงและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน                                                                 
        - ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย ประสานงานและแนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย

     เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

        1.  สำเนาวุฒิการศึกษา           1    ใบ              
        2.  สำเนาบัตรประชาชน          1    ใบ              
        3.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง      2   ใบ
        4.  หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)
        5.  สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

2. พนักงานฝ่ายผลิต   5   อัตรา

        คุณสมบัติ
             - เพศชาย /หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
             - ค่าตอบแทน  400 บาท/ วัน                                                                   

        รายละเอียดของงาน

          - รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  และงานด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้อ               
          - ปรับปรุงและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

          1.  สำเนาวุฒิการศึกษา         1 ใบ              
          2.  สำเนาบัตรประชาชน         1 ใบ              
          3.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ครึ่ง 2 ใบ
          4.  หลักฐานการผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย)